Netwerk Sociale Zekerheid

Deze groep wil het draagvlak voor de belangenbehartiging van de minima verbreden. Onder minima verstaan we: mensen met een minimum inkomen of lager. Het Netwerk Sociale Zekerheid wordt ondersteund door Stichting De Welle. De ondersteuning is gericht op de inhoud en de organisatiestructuur.

Doel: Gemeenschappelijke belangenbehartiging ten behoeve van de mensen die leven van een minimuminkomen of lager in de gemeente Hellendoorn.

Het netwerk tracht dit doel te bereiken door o.a.:

  • Overleg te voeren met en tussen verschillende organisaties die betrokken zijn bij minima, minima op persoonlijke titel en deskundigen;
  • Het vervullen van een signalerende functie ten aanzien van zaken die in het gemeentebeleid en, in tweede instantie, in het landelijk beleid verbeterd zouden kunnen worden.
  • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan: a. Burgemeester en Wethouders b. De gemeenteraad (politieke partijen) c. Eventueel de landelijke politiek
  • Het bevorderen van samenwerking met maatschappelijke organisaties die raakvlakken hebben met de doelstelling van het netwerk.

Hoe is het Netwerk Sociale Zekerheid georganiseerd

Het Netwerk bestaat uit een vertegenwoordig(st)er van:
- Algemeen Maatschappelijk Werk
- Plaatselijke Vrouwenraad
- VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn
- Werkgroep Kerk en Minima
- Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO)
- Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)
- Algemeen Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) / Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland (NBvON)
- Unie Katholieke Bond voor Ouderen (Unie KBO)
- Stichting BOOM
- Ervaringsdeskundigen op persoonlijke titel