Cliëntenplatform Werk & Inkomen

Moet u rondkomen van een minimuminkomen? Heeft u een uitkering?
Dan kan het Cliëntenplatform Werk & Inkomen wellicht iets voor u betekenen!
Het Cliëntenplatform komt op voor inwoners van gemeente Hellendoorn met een laag inkomen die, om welke reden dan ook, onvoldoende kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het platform met vertegenwoordig(st)ers uit alle geledingen van de Hellendoornse samenleving is de spreekbuis voor deze doelgroep.

Het Cliëntenplatform Werk & Inkomen is in 2000 voortgekomen uit het Netwerk en Diaconieën en Caritasinstellingen.
Het platform houdt zich bezig met gemeentelijk beleid op het gebied van minimuminkomen, zoals het minimabeleid, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, schuldhulpverlening en het subsidiebeleid. Het Cliëntenplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van burgemeester en wethouders of aan het hoofd van de afdeling Werk en Zorg van de gemeente Hellendoorn. Het platform overlegt gemiddeld 6x per jaar met de gemeente en onderhoudt goede contacten met alle betrokkenen. Het Cliëntenplatform vergadert meestal 1 keer per 2 maanden. Als er dringende zaken aan de orde zijn, wordt zonodig extra vergaderd.

De afgelopen jaren heeft het platform de gemeente geadviseerd over zaken als:
- het verbeteren van diverse minimaregelingen
- een betere samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties
- het gemeentelijke terugkeerbeleid bij vluchtelingen
- wanneer er bijzondere bijstand verstrekt kan worden

Hoe is het Cliëntenplatform Werk & Inkomen georganiseerd
Het Cliëntenplatform bestaat uit een vertegenwoordig(st)er(s) van onderstaande organisaties:
- Samenwerkingsverband Diaconieën en Caritasinstellingen
- Christelijke Nationaal Vakverbond (CNV)
- Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
- werkzaam in de Sociale Werkvoorziening(SW)
- Ervaringsdeskundigen op persoonlijke titel